home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Prosinec 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

5

Necháme-li věcem volný průběh, půjde to s nimi od desíti k pěti.

Počet vyučovacích hodin: 40

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci (pedagogové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, řídící pracovníci škol) z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Naučit pedagogické pracovníky aplikovat metodiku strukturovaného učení při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Správně využít dostupné nástroje speciálně pedagogické diagnostiky k ohodnocení schopností, vědomostí a dovedností žáků s PAS, které lze využít při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Využít metodiku strukturovaného učení při nácviku funkční komunikace, sebeobsluhy a volnočasových aktivit. Seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi zvládání náročného chování žáků s PAS. Součástí kurzu je přímá práce s dětmi, pořízení videozáznamů, na jejichž základě bude vyhodnocena. Po přímé práci s dětmi vypracují frekventanti závěrečnou zprávu, ve které popíší svou práci. Naučí se zaznamenávat práci s žáky, vyhodnocovat záznamy a na jejich základě vytvořit osnovu pro individuální vzdělávací program. Součástí kurzu je prezentace praktických zkušeností frekventantů (videozáznam + dokumentace) pod vedením lektorů. Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů, včetně konkrétních praktických cvičení účastníků.

Program:

Speciálně pedagogická diagnostika, ohodnocení schopností dítěte, využití edukačně hodnotícího profilu, dokumentace.

Komunikace u žáků s PAS – základy metodiky nácviku alternativní a augmentativní komunikace žáků s PAS, vývojová specifika u žáků s PAS.

Volný čas, náměty pro využití volného času u žáků s PAS – metodika tvorby a nácviku volnočasových aktivit ve vzdělávání žáků s PAS.

Sebeobsluha u žáků s PAS, metodika nácviku, procesuální schémata – jsou popsány obtíže při nácviku sebeobsluhy u žáků s PAS, možnosti vhodné podpory, tvorba procesuálních schémat.

Zvládání náročného chování u žáků s PAS – popis náročného chování u žáků s PAS, možnosti jeho zvládání, základní role prevence, kazuistiky

Aplikace strukturovaného učení, kazuistika – frekventanti se ve skupinách seznámí s charakteristikou žáka, se kterým budou při kurzu pracovat.

Individuální nácvik, samostatná práce žáků s PAS – práce ve třídě pod vedením lektorů, tvorba dovedností nutných pro individuální nácvik a samostatnou práci, popis a zhodnocení práce frekventantů v jednotlivých skupinách

Nácvik funkční komunikace s vizuální podporou u žáků s PAS - práce ve třídě pod vedením lektorů, tvorba dovedností nutných pro nácvik komunikace, popis a zhodnocení práce frekventantů v jednotlivých skupinách

Tvorba a nácvik volnočasových aktivit při vzdělávání žáků s PAS - práce ve třídě pod vedením lektorů, tvorba dovedností nutných pro nácvik volnočasových aktivit, popis a zhodnocení práce frekventantů v jednotlivých skupinách

Vzdělávání metodikou strukturovaného učení – prezentace frekventantů, diskuse

Tvorba zprávy o přímé práci se žáky – práce ve skupinách, konzultace s lektory

Zpracování edukačně hodnotícího profilu (EHP) v počítačovém vyhodnocení, na jeho základu pak tvorba individuálního vzdělávacího plánu

Cena: 4.900,-

Počet vyučovacích hodin: 20

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci (pedagogové, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé, řídící pracovníci škol) z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Naučit pedagogické pracovníky aplikovat metodiku strukturovaného učení při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Správně využít dostupné nástroje speciálně pedagogické diagnostiky k ohodnocení schopností, vědomostí a dovedností žáků s PAS, které lze využít při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Využít metodiku strukturovaného učení při nácviku funkční komunikace, sebeobsluhy a volnočasových aktivit. Seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi zvládání náročného chování žáků s PAS. Součástí kurzu je přímá práce s dětmi, pořízení videozáznamů, na jejichž základě bude vyhodnocena. Po přímé práci s dětmi vypracují frekventanti závěrečnou zprávu, ve které popíší svou práci. Naučí se zaznamenávat práci s žáky, vyhodnocovat záznamy a na jejich základě vytvořit osnovu pro individuální vzdělávací program.

Program:

Žáci s poruchami autistického spektra (PAS) – obecná problematika PAS, etiologie, výskyt, klasifikace, kazuistiky,…

Vzdělávání žáků s PAS - specifika přístupu při vzdělávání dětí a žáků s autismem, školská legislativa, metodika strukturovaného učení.

Aplikace metodiky strukturovaného učení při vzdělávání žáků s PAS – v jednotlivých třídách je prezentována metodika strukturovaného učení, konkrétní postupy využívané pro jednotlivé žáky, workshop je realizován ve skupinách

Práce ve třídách s edukačně hodnotícím profilem (EHP), zhodnocení výstupů a jejich konkretizace pro budoucí postup ve vzdělávání, tvorba zprávy.

Strukturované učení v jednotlivých oblastech vzdělávání - nácvik práce s dítětem, osvojení si obecných principů práce s žáky s PAS v praxi.

Závěrečné prezentace zpráv účastníků, konzultace a diskuse s lektory, využití získaných poznatků v praxi jednotlivých frekventantů.

Cena: 3.800,-

Specifika vývoje dětí s poruchami autistického spektra (PAS) - je vysvětlena obecná problematika PAS, etiologie, výskyt, klasifikace, diagnostická kritéria, diferenciace mentálního postižení a PAS, terapeutické přístupy, modelové kazuistiky.

Definování klíčových kompetencí při vzdělávání žáků s PAS - specifika přístupu při vzdělávání dětí a žáků s autismem, školská legislativa, užívané nástroje speciálně pedagogické diagnostiky, rámcové vzdělávací programy pro různé obory vzdělávání.

Tvorba výukových materiálů a učebních pomůcek - metodika strukturovaného učení, principy strukturalice, vizualizace a individualizace, dělení výukových materiálů a pomůcek originální předměty a reálná zobrazení, symbolické znázornění, strukturované úlohy, textové pomůcky, cvičení a programy prezentované didaktickou technikou, speciální pomůcky, upravené společenské hry; důraz na strukturu a vizualizaci pomůcek, individuální aspekty při výrobě pomůcek, náměty pro výukové a herní aktivity.

Zavádění nových metod práce, současné trendy při využívání různých metod práce se žáky s autismem, dělení metod dle různých kritérií (klasické, aktivizační a komplexní), popis výukových a vyučovacích metod,  výukové metody a moderní technika.

Jednotlivé kroky při tvorbě metodiky: 1. Vytvoření pracovního týmu 2. Analýza základních dokumentů využívaných při vzdělávání žáků s autismem 3. Stanovení obsahu metodiky 4. Monitorování a hodnocení 5. Implementace do praxe.

Workshop

Aplikace metodiky strukturovaného učení při vzdělávání žáků s PAS, prezentace metodiky strukturovaného učení, strukturalizace, vizualizace, individualizace, motivace. Konkrétní postupy využívané při vzdělávání, videoprezentace, práce ve skupinách.

Speciálně pedagogická diagnostika žáků s PAS, práce ve skupinách s edukačně hodnotícím profilem (EHP), zhodnocení výstupů a jejich konkretizace pro budoucí postup ve vzdělávání, tvorba podkladů pro individuální vzdělávací plán nebo edukační plán, příprava podkladů pro metodiky.

Definování klíčových kompetencí, jejich specifika při vzdělávání žáků s autismem.

1. kompetence k učení - zohlednění specifik vzdělávání žáků s PAS, podpůrné prostředky při výuce, zohlednění nerovnoměrného vývoje při zvládání základního učiva, využití metod modelování a zpevňování (rozsah 3 hod).

2. kompetence personální  - organizace volného času, různé aktivity, samostatná hra, skupinové aktivity, podpora při organizaci vlastních aktivit, využívání vizuální podpory (rozsah 3 hod).

3. kompetence komunikativní - naplnění základních komunikačních kompetencí, využití alternativních způsobů komunikace, porozumění symbolům a dvojrozměrným informacím, aktivizace v komunikaci (rozsah 3 hod).

4. kompetence sociální - nácvik společenského chování, uplatnění předem stanovených pravidel, respektování sebe i druhých, orientace v různých prostředích zvyšování schopnosti adaptace (rozsah 3 hod).

5. kompetence pracovní - sebeobsluha a hygiena, pracovní činnosti, výtvarné aktivity, využití zvládnutých dovedností v praktickém životě, možnost seberealizace a nezávislosti, podpora nácviků činností (rozsah 3 hod).

Skupinová práce s vlastními výstupy účastníků, psaní závěrečné zprávy a doporučení, interaktivní způsob vedení workshopů.

Zavádění klíčových kompetencí do praxe, možná rizika, specifické problémy, praktické využití při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a edukačních plánů, závěrečné prezentace zpráv účastníků.

Konzultace a diskuse - s lektory, využití získaných poznatků v praxi jednotlivých frekventantů.

Vzdělávací cíl

Naučit pedagogické pracovníky aplikovat metodiku strukturovaného učení při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS).

Správně využít dostupné nástroje speciálně pedagogické diagnostiky k ohodnocení schopností, vědomostí a dovedností žáků s PAS, které lze využít při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

Naučit pedagogické pracovníky využívat nové metody intervence, které budou moci uplatňovat při vzdělávání žáků s PAS, seznámit je s novými trendy a možnostmi využívání takových nových metod práce, které zefektivní vzdělávání těchto žáků. Definováním klíčových kompetencí naučit pedagogické pracovníky umět individuálně aplikovat nové metody do praxe.

Součástí kurzu je zpracování videozáznamů, na jejichž základě bude vysvětlena a prakticky probrána metodika strukturovaného učení a využívání nových metod práce.  Frekventanti vypracují závěrečnou zprávu, ve které popíší postupy uplatňování jednotlivých metod a vytvoří tak na základě definovaných klíčových kompetencí metodiku vzdělávání pro jednotlivé oblasti a předměty. Naučí se zaznamenávat práci s žáky, vyhodnocovat záznamy a na jejich základě vytvořit osnovu pro individuální vzdělávací plán.

Součástí kurzu je prezentace praktických zkušeností frekventantů (videozáznam + dokumentace) pod vedením lektorů.

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci ze ZŠ

Obsah kurzu je zaměřen na: žáky s AS a VFA

Cíl kurzu: Připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdělávání dětí a žáků s AS, na vytvoření podmínek pro individuální a skupinovou integraci do mateřské školy, základní školy i střední školy, seznámit pedagogy s novými trendy ve vzdělávání žáků s AS a možnosti jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou integrace, s úlohou školského poradenského zařízení při integraci žáka s AS, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků s AS. Součástí kurzu jsou instruktážní video ukázky, rozbor videoukázek a konkrétní praktická cvičení účastníků.       

Program:

Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Triáda postižení, specifikace diagnózy Aspergerův syndrom.

Podpora pedagogů při práci s dětmi a žáky s AS.  Specifické metody a postupy, nové trendy při vzdělávání. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce s dalšími odborníky a s rodinou. Možnosti nácviků sociálního chování.

Modelové vytvoření podpůrných speciálně pedagogických opatření, úprava prostředí, vizuální podpora. Ukázka využívaných pomůcek a dalších výukových prostředků.

Uplatňování metodiky strukturovaného učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací.

Příklady integrace dle věku žáků.

Cena: 1.500,-

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Připravit pedagogické pracovníky na specifika vzdělávání žáků s PAS při společném vzdělávání v mateřské škole, základní škole i střední škole, seznámit pedagogy s novými trendy ve vzdělávání žáků s PAS a jejich zapojení do kolektivu spolužáků. Pedagogové budou seznámeni s formální i obsahovou stránkou společného vzdělávání, s úlohou školského poradenského zařízení, s kritérii pro volbu asistenta pedagoga a se specifickými metodami a postupy při vzdělávání žáků s PAS. Součástí kurzu jsou instruktážní video ukázky, rozbor videoukázek a konkrétní praktická cvičení účastníků.

Program:

-          Úvod do problematiky poruch autistického spektra (PAS). Triáda postižení, uplatňování metodiky strukturovaného učení.

-          Příprava pedagogů na práci s dětmi a žáky s PAS.  Formální stránka společného vzdělávání, kritéria pro výběr asistenta pedagoga. Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě. Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení. Spolupráce s rodinou.

-          Základy metodiky strukturovaného učení – příklady společného vzdělávání dle věku žáků (MŠ, ZŠ, SŠ).

 Cena: 1.500,-

Počet vyučovacích hodin: 8

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky používat nové strategie při nácviku čtení, psaní a počítání při vzdělávání dětí a žáků s PAS. Vysvětlit příčiny problémů v oblasti rozvoje akademických dovedností a specifika výuky trivia u žáků s PAS (např. možnosti kompenzace tohoto handicapu s pomocí vizuální podpory a motivačních pobídek). Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek, videozáznamů a konkrétních praktických cvičení frekventantů.

Program:

Předpoklady pro učení se triviu, organizační formy práce, pracovní návyky.

Zásady pro nácvik trivia, uplatnění vizuální podpory a struktury činností.

Metodické řady nácviku čtení, psaní a počítání – od počátku až po dosažení úrovně, kdy lze využít běžných, individuálně upravených metod nácviku trivia.

Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.800,-

Počet vyučovacích hodin: 4

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit pedagogické pracovníky s příčinami, projevy a možnostmi řešení náročného chování dětí, žáků a studentů s PAS, které se může objevit při jejich výchově a vzdělávání. Naučit je systematickému postupu při řešení náročného chování dětí, žáků a studentů s PAS. Nabídnout řešení v jejich konkrétních případech. Zdůraznit preventivní aspekty metodiky vzdělávání.

Program:

-          Úvod do problematiky, kauzální souvislost mezi „autistickým myšlením“ a „autistickým chováním“, komunikační nedorozumění; Popis náročného chování, vliv věku a přidružených poruch na obraz náročného chování dětí, žáků a studentů s PAS.

-          Strategie modifikace chování – obecně platný algoritmus postupu při řešení náročného chování dětí, žáků nebo studentů s PAS.

-          Dokumentace náročného chování, evaluace a intervence – realizace funkční analýzy chování.

-          Proaktivní strategie - preventivní postupy s dlouhodobým efektem.

-          Reaktivní strategie - možné postupy eliminace náročného chování, právní aspekty. 

-          Funkční analýza chování s ohledem na různý věk a přidružená postižení, kazuistiky.

Cena: 900,-

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9,  rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit frekventanty s příčinami problémů v komunikaci žáků s PAS, s projevy a možnostmi kompenzace tohoto handicapu s podporou vizuální komunikace. Naučit pedagogické pracovníky navozovat funkční komunikaci u dětí s PAS, které buď vůbec nekomunikují, nebo jen částečně komunikují (slovně či neverbálně). Součástí kurzu je prezentace pomůcek a videozáznamů, všechny kroky nácviku funkční komunikace si frekventanti vyzkouší.

Program:

Narušená komunikační schopnost u dětí s PAS.

Výměnné vizuální komunikační strategie jako alternativní či augmentativní komunikace.

Nácviky komunikace s vizuální podporou (výměna a manipulace s komunikačním symbolem, pomůcky pro komunikaci, rozvoj slovní zásoby a větné stavby, tvorba odpovědí a otázek,..).

Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.500,-       

 
Poslední aktualizace 03.12.2017 21:27:39 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.