home

kategorie

Vyhledávání Rozšířené vyhledávání

Givt

 


Maskot

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Prosinec 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

107

Nic není nemožné, pokud to nemusíte sami dělat.

Kontakty:

Raná péče APLA-JM, o.s.                                                 telefon: 777 798 701

Anenská 10                                                                          e-mail: rp@paspoint.cz

613 00 Brno-Černá Pole                                                       www.apla-jm.cz

koordinátor služby, sociální pracovnice:                     bankovní spojení:

Bc. Veronika Pelánová                                                       2000644198/2010

E-mail: pelanova@apla-jm.cz,                                         účet je vedený u Fio banky, a.s.
pelanova@paspoint.cz                                       

 

________________________________________________________________________________

 

 

Raná péče APLA-JM, o.s.


Raná péče tvoří součást služeb neziskové organizace Paspoint, z.ú. Organizace vznikla v roce 2002 pod názvem Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. z iniciativy rodičů a odborníků pracujícími s osobami s poruchami autistického spektra (dále PAS). Veškeré její aktivity vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život lidem s PAS a snaží se proto všemi prostředky poskytnout jim a jejich blízkým systematickou a komplexní profesionální pomoc.

Naše služby se snažíme stále zkvalitňovat dle potřeb našich klientů. V krátkodobém horizontu bychom se rádi zaměřili na informování veřejnosti o cílové skupině, realizovali svépomocné aktivity a rozšířili podporu směrem ke klientům, a to ve formě služeb logopeda a psychologa.  V dlouhodobém horizontu se budeme snažit o navýšení kapacity klientů služby, posílení týmu pracovníku a zkvalitnění materiálně-technického zázemí a vybavení.

 Poslání služby Rané péče Paspoint, z.ú.:

 ˇ         Poskytnout podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě nebo děti s poruchou autistického spektra ve věku 0-7 let.

ˇ         Prostřednictvím odborných služeb podporovat rodiče nebo zákonné zástupce v jejich roli a umožnit jim vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí.

ˇ         Dle možností rodiny podpořit vývoj dítěte s ohledem na jeho schopnosti, nadání a individuální potřeby.

Cílem Rané péče Paspoint, z.ú. je:

 ˇ         Pomoci rodičům zorientovat se v systému podpory tak, aby věděli, na jaké instituce se mohou v případě řešení různých záležitostí obrátit a jakým způsobem zde postupovat.

ˇ         Projít s rodiči obdobím adaptace na novou situaci tak, aby došlo ke stabilizaci rodinného prostředí, byly zohledňovány možnosti a potřeby jednotlivých členů a v maximální možné míře fungovaly vzájemné vztahy.

ˇ         Podporovat psychomotorický vývoj dítěte s PAS tak, aby se dokázalo pohybovat v přirozeném prostředí, žít společně s rodiči a učit se novým dovednostem.

ˇ         Posilovat kompetence rodičů směrem k sociální integraci tak, aby byli ukotveni v běžném životě a mohli v rámci svých možností a potřeb zvládat obvyklé činnosti a udržovat přirozené sociální vazby a vztahy

Zásady Rané péče Paspoint, z.ú.

 ˇ         Individuální přístup

Poskytovanou službu přizpůsobujeme potřebám a požadavkům rodiny, s ohledem na jejich aktuální situaci, specifika a zvyklosti. Konkrétní cíle jsou společně definovány v Individuálním plánu klienta.

ˇ         Týmová spolupráce a komplexnost služeb

Při poskytování služby se klient a pracovníci rané péče stávají členy interdisciplinárního týmu. Raná péče je v kontaktu s dalšími zainteresovanými odborníky (předškolní zařízení, školská poradenská zařízení, psychologové, psychiatři, sociální poradny, krajské a magistrátní úřady atd.). Klient je přítomen všech rozhodujících jednání, která se ho týkají, podílí se na rozhodování a tvorbě Individuálního plánu.

ˇ         Přirozenost prostředí

Převážná část služeb rané péče je poskytována v přirozeném prostředí klienta, na žádost rodiny je možné uskutečnit konzultaci v prostorách Rané péče Paspoint, z.ú

 

Cílová skupina služby

ˇ         Tvoří ji rodiny s jedním nebo více dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) nebo s podezřením na tuto diagnózu, a to do věku sedmi let dítěte s bydlištěm na území Jihomoravského kraje.

  

Jednání se zájemcem o službu rané péče APLA-JM, o.s. sestává z několika kroků:

ˇ         První kontakt – probíhá zpravidla telefonicky či e-mailem (ze strany rodičů či zákonných zástupců dítěte), kontakt je zaznamenán v Evidenci zájemců o službu a společně je domluven termín úvodní konzultace (první schůzky).

ˇ         Úvodní konzultace – osobní setkání se zájemcem o službu zajišťuje koordinátor služby rané péče v sídle organizace. Koordinátor společně se zájemcem projdou potřeby a přání rodiny a její očekávání. Koordinátor seznámí rodinu s podmínkami poskytování rané péče a jejími vnitřními pravidly. Poskytne rodině sociální poradenství a informuje ji o dalších službách a podpoře nabízené organizací APLA-JM o.s.

ˇ         Přidělení poradce služby rané péče.

ˇ         Smlouva o poskytnutí služby rané péče: bývá zpravidla uzavřena na druhé až třetí konzultaci v rodině. Součástí smlouvy je Individuální plán, který zaznamenává kroky a metody k dosažení osobních cílů klienta, na jejichž formulování a posléze naplňování se spolupodílí pečující osoba s poradcem rané péče v rámci konzultací v místě poskytování služby. Podpisu smlouvy vždy předchází podrobné informování zájemce o službě a podmínkách jejího poskytování, i o pravidlech, kterými se poskytování řídí.

 

Průběh a náplň služby raná péče APLA-JM, o.s.:

ˇ         Služba rané péče je realizovaná především formou konzultací (osobních návštěv v místě bydliště rodiny), zpravidla jednou měsíčně.

ˇ         Její průběh se řídí aktuálními potřebami uživatele (rodiny, dítěte) zahrnutými v individuálním plánu.

ˇ         Cíle, které chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout, se mění v závislosti na vývoji situace v rodině a měnících se potřebách členů dané rodiny. Individuální plán je proto pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

ˇ         Každá rodina má svého poradce rané péče, se kterým se domlouvá na frekvenci a délce konzultací.

ˇ         Návštěva se uskutečňuje na žádost rodičů (zákonných zástupců).

ˇ         V případě, že rodina nekontaktuje ranou péči déle než 2 měsíce nebo nereaguje na kontakt ze strany poskytovatele po dobu delší než měsíc, má organizace právo ukončit poskytování služby. O této skutečnosti je rodina informována doporučeným dopisem. Lhůta pro vyjádření rodiny činí jeden měsíc od odeslání dopisu. 

 

Základní činnosti služby rané péče APLA-JM o.s.:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační:

ˇ         zhodnocení schopností a dovedností dítěte, zjišťování potřeb rodiny

ˇ         specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám

ˇ         podpora a posilování rodičovských kompetencí

ˇ         ukázky speciálních postupů a technik pro práci s dítětem a podpora rodičů i blízkých osob při osvojování těchto postupů

ˇ         vzdělávání rodičů a blízkých osob – poskytování informací, případně odkazů na dostupné zdroje, půjčování literatury, poskytování informací o vzdělávacích akcích

ˇ         nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte

ˇ         instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem komplexního rozvoje jeho osobnosti (důraz kladen na deficitní složky komunikace, sociální interakce a představivosti) a sociálního začlenění

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

ˇ         podpora při začleňování dítěte a rodiny do nejbližšího okolí a dalších běžných prostředí

ˇ         podpora při začleňování dítěte do předškolního zařízení

ˇ         podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 

Sociálně terapeutické:

ˇ         psychosociální podpora pečujících osob a provázení složitou životní situací související se získáním diagnózy PAS u jejich dítěte

ˇ         zprostředkování kontaktů na další rodiny pečující o dítě s PAS

 

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů:

ˇ         pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se komunikace s institucemi v rámci státní sociální podpory, dávek sociální péče, příspěvku na péči a v záležitostech týkajících se vývoje dítěte

ˇ         sociálně-právní poradenství

Základní činnosti rané péče APLA-JM o.s. jsou poskytovány zdarma.

 

 

Fakultativní činnosti služby rané péče APLA-JM o.s. a jejich ceník:

ˇ         půjčovna odborné literatury                                       ZDARMA

ˇ         půjčovna odborných pomůcek                                  ZDARMA

(didaktické pomůcky, krabice, šanony...)

 

Provozní doba služby rané péče APLA-JM o.s.:

 Po - Pá 8.00 - 18.00

Vzhledem k tomu, že jsme terénní služba, ambulantní konzultace se konají na základě předem dohodnutých termínů.

 

Poradkyně rané péče:

Mgr. Klára Geislerová                     e-mail: geislerová@apla-jm.cz

Mgr. Lucie Hemalová                      e-mail: hemalova@apla-jm.cz

Mgr. Hana Hřebíčková                     e-mail: 

Mgr. Jana Kurfürstová                   e-mail: kurfurstova@apla-jm.cz

Bc. Tereza Slobodová                   e-mail: slobodova@apla-jm.cz

Mgr. Klára Večeřová                      e-mail: vecerova@apla-jm.cz

Mgr. Lucie Strapáčová                  e-mail:

Bc. Iva Šálovská, DiS.                   e-mail:

 
Poslední aktualizace 03.12.2017 21:27:39 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.