home

Facebook

 


 

 


Kalendář akcí

< Říjen 2017 >
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Zobrazit vše

OdběryPokud máte zájem o pravidelné informace o novinkách na našich stránkách, zaregistrujte se k odběru právě zde.Počet odběratelů: 49Úprava odběrů

39

Na složité problémy existují jednoduché, snadno pochopitelné nesprávné odpovědi.

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ, ZŠ a SŠ, rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS

Cíl kurzu: Seznámit a naučit pedagogické pracovníky správně hodnotit vývojovou úroveň žáka a jeho dovednosti v oblasti, pro kterou je pomůcka určena.  Vysvětlit nutnost vytváření speciálních pomůcek pro žáky s PAS. Naučit pedagogické pracovníky využívat systematickou podporu žáků formou speciálních pomůcek připravených dle individuálních potřeb konkrétního žáka. Frekventant kurzu si zhotoví pod odborným vedením konkrétní pomůcky pro svého žáka (materiál na výrobu pomůcek je v ceně kurzu). Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů.

Program:

Speciálně pedagogická diagnostika zaměřená na zjištění vývojové úrovně; používané strategie při výrobě pomůcek.

Typy pomůcek, pomůcky z různých oblastí rozvoje jedince.

Kroky vedoucí k tvorbě pomůcky.

Konkrétní realizace pomůcky, zhodnocení funkčnosti pomůcky.

Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.700,-

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: pedagogičtí pracovníci z MŠ a škol zřízených podle § 16 odst. 9,  rodiče těchto dětí

Obsah kurzu je zaměřen na: děti s PAS předškolního věku a žáky s PAS s přidruženým různým stupněm mentálního postižení

Cíl kurzu: Seznámit frekventanty s oblastmi rozvoje z hlediska sociálního chování, se základními metodami a se specifickými pomůckami při nácviku sociálního chování u dětí s PAS. Uvést možnosti nácviku sociálních dovedností v domácím prostředí, možnosti terapie a její aplikace ve vzdělávacím procesu. Součástí kurzu je bohatá prezentace pomůcek a videozáznamů, včetně konkrétních praktických cvičení účastníků.

Program:

Ohodnocení sociálních dovedností, oblasti rozvoje v rámci sociální kompetence.

Metody a strategie nácviku – paralelní aktivity, střídavé činnosti, společenské hry, pracovní listy, vizualizace, procesuální schéma, obrázkový scénář, sociální příběh aj.

Využití pomůcek, her, hraček aj. k rozvoji sociální kompetence.

Instruktážní video ukázky z přímé práce s dětmi, rozbor videoukázek a aplikace poznatků do praxe.

Cena: 1.500,-

Počet vyučovacích hodin: 6

Pro koho je kurz určen: psychologové, speciální pedagogové, pedagogičtí pracovníci ze ŠPZ, ŠPP a všichni, kteří se o problematiku zajímají

Obsah kurzu je zaměřen na: děti, žáky a studenty s PAS

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základními postupy při diagnostice u dětí s PAS;  se specifickými projevy chování u dětí s PAS, které se projevují také při jejich výchově a vzdělávání. Formou modelových kasuistik ukázat odlišnosti vývoje žáků s PAS a intaktní populace, seznámit účastníky se specifiky diagnostiky u dětí s PAS a rámcově je též seznámit s používanými diagnostickými nástroji. Zdůraznit možnosti podpory rodin dětí s PAS, možnosti terapie a její aplikace ve vzdělávacím procesu.

Program:

Definice PAS; PAS v historických souvislostech; etiologie PAS; epidemiologie PAS –přehled základních diagnóz; diferenciální diagnostika; komorbidita. Triáda symptomů, nespecifické rysy u dětí s PAS.

Specifika psychologického vyšetření u dětí s PAS. Specifika anamnézy u dětí s PAS. Diagnostické nástroje; psychoterapeutické přístupy. Možnosti podpory rodin dětí s PAS.

Modelové kasuistiky s ohledem na různý věk a přidružená postižení - videoukázky.

Konkrétní ukázky různých děl dětí a žáků s PAS.

Motivace a její význam u dětí s PAS.

Cena: 1.500,-

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na mikulášské setkání, které se uskuteční dne 5. prosince 2011 v Technickém muzeu v Brně, Purkyňova 105, od 13.30 do 15.30 v malém sále.

Seznámíte se blíže se zaměstnanci  APLA JM o.s. a budete mít možnost sdílet s ostatními rodiči svoje starosti, zkušenosti... nebo si jen společně s popovídáme. Vezměte s sebou děti, protože je navštíví Mikuláš :-)

Nahlaste prosím předem, zda přijdete s dětmi, abychom mohli zajistit dostatečný počet asistentů. Děkujeme.

Těšíme se na setkání s Vámi! Zaměstnanci Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM, o.s.!    

Projekt Zaměstnávání lidí s autismem je zaměřen na dva stěžejní cíle - první zvýšit kvalitu života osob s poruchou autistického spetra (tj. první cílová skupina) a druhý podpořit osoby pečující o osobu blízkou. První cíl se snažíme realizovat prostřednictvím klíčových aktivit, které ve své komplexnosti mají být základnou pro rozvoj osobnosti osob s PAS, mají sloužit jako odrazový můstek při uplatňování na trhu práce, což je náš prvořadý cíl - vytvořit ve spolupráci s potencionálními zaměstnavateli adekvátní podmínky pro zaměstnání osob s PAS.

Druhým cílem, jak již zmíněno, je podpora druhé cílové skupiny neboli osob pečující o osobu blízkou. I zde se opíráme o klíčové aktivity, které otestovaly schopnosti a dovednosti všech zúčastněných. Úspěchem, kterého se nám podařilo dosáhnout, a to jak v případě první či druhé cílové skupiny, je oslovení a následné získání právě takových potencionálních zaměstnavatelů, kteří vytvořili takové pracovní podmínky, díky kterým se mohou realizovat jak naši klienti tak i maminky, tj. druhá cílová skupina.

Budoucí zaměstnavatelé, především jejich angažovanost v projektu, jsou mimo jiné také možností jak šírit povědomí nejen o existenci autismu,ale také o existenci projektu Zaměstnávání lidí s autismem, což ve finální fázi znamená seberalizaci první i druhé cílové skupiny a také vyzkoušení si nově získaných, ale i naučených dovedností a schopností v praxi. Určitým dílem si tento poslední krok naši klienti vyzkoušeli již při jednotlivých klíčových aktivitách. A to z toho důvodu, že v sobě zahrnují jak složku teoretickou tak i praktickou.

Ovšem samotného pracovního procesu neboli zaměstnání se zúčastní ze všech původních 20 klientů jen klientů 5. Nicméně hlavním zaměřením jednotlvých aktivit, který je zároveň pilířem projektu Zaměstnávání lidí s autismem, je snaha o zkvalitnění života osob s poruchou autistického spetra a osob pečující o osobu blízkou.

Po ukončení klíčové aktivity Aktivizace a motivace je v současné době realizovaná aktivita Vyhledávání místa na zkoušku a samotné zaměstnání jak pro první (tj. osoby s poruchou autistického spetra) tak i pro druhou cílovou skupinu (tj. osoby pečující o osobu blízkou).

Daří se nám ve spolupráci s externími zaměstnavateli vytvářet vhodná pracovní prostředí, kde se mohou naši klienti seberealizovat, kde mohou uplatnit získané znalosti při práci s inzeráty, při práci s pracovními servery atd. Kromě těchto dovedností si mohou vyzkoušet také obranné mechanismy, které napomáhají našim klientům vypořádat se s neúspěchem při hledání zaměstnání.

Se stejným úspěchem se nám daří i v případě druhé cílové skupiny a to prostřednictvím rozšíření počtu externích zaměstnavatelů.

Klíčová aktivita Vyhledávání pracovního místa neboli měsíční stáž vychází z výsledků podpůrných terapií Aktivizace a motivace a zúčastní se jí celkem 15 klientů. Jejím pokračováním je pak samotné pracovní místo, tj. zaměstnání, a to pro 5 klientů s poruchou autistického spetra. Úspěchu, kterého jsme dosáhli, bylo vytvoření pracovního místa pro 5 našich klientů, ale předně to, že tito klienti dostanou možnost vlastní seberealizace, což považujeme za stěžejní cíl naší práce.

Je přirozené, že tyto aktivity se vzájemně domluví, stejně jako fakt, že probíhají u stejného zaměstnavatele. Bylo by velmi nesmyslné přerušit pouto a důvěru, která byla navázána mezi klientem a jeho zaměstnavatelem, obzvláště když mezi nimi vládne spokojenost a naprosté porozumění věcí.

Je velice obtížné najít takové zaměstnavatele, kteří dovedou pochopit složitost problematiky autismu a samotného zaměstnání lidí s autismem. Nám se ale tento krok podařil a věříme, že výsledné zkušenosti použijeme nejen při sepsání závěrečné metodiky, která je výsledkem celého projektu, ale především že získáné zkušenosti obohatí i další organizace, které se věnují stejné problematice.

Tak jako je obtížné vytvořit pracovní místo pro klienty s poruchou autistického spektra, je neméně složité zaměstnat osoby pečující o osobu blízkou. Důvodu je hned několik, ale z těch nejzákladnějších: péče o postižené dítě a s tím spojené komplikovanosti, dojíždění, pracovní zázemí atd. Ovšem i přes tyto a další útrapy se nám podařilo uspět a být nápomocni při možnosti seberealizace všech z druhé cílové skupiny, tj. osob pečujících o osobu blízkou.

Dovolujeme si oznámit, že, ve dnech 25.7. - 29.7.2016 budou pracovníci rané péče čerpat řádnou dovolenou. Budeme tu pro Vás opět od 1.8.2016.

Kontakty:

Raná péče APLA-JM, o.s.                                                 telefon: 777 798 701

Anenská 10                                                                          e-mail: rp@apla-jm.cz

613 00 Brno-Černá Pole                                                       www.apla-jm.cz

koordinátor služby, sociální pracovnice:                     bankovní spojení:

Mgr. Lucie Hemalová                                                            2000644198/2010

E-mail: hemalova@apla-jm.cz                                              účet je vedený u Fio banky, a.s.

 

________________________________________________________________________________

 

 

Raná péče APLA-JM, o.s.

ˇ         Poskytuje podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě nebo děti s poruchou autistického spektra.

ˇ         Díky odborným službám se snažíme umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte dle jeho možností, schopností, nadání a individuálních potřeb. Snažíme se o zlepšení vzájemného porozumění mezi dítětem s PAS a jeho nejbližšími.

ˇ         Pracovníci rané péče nedělají žádné kroky bez souhlasu rodiny, plně respektují její rozhodnutí.

ˇ         Zásadou rané péče APLA-JM o.s. je, že uživatele sami nevyhledáváme, vyčkáme na první krok rodiny, která nás kontaktuje telefonicky nebo e-mailem.

 

Cílová skupina služby

ˇ         Tvoří ji rodiny s jedním nebo více dětmi s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) nebo s podezřením na tuto diagnózu, a to do věku sedmi let dítěte s bydlištěm na území Jihomoravského kraje.

 

Zásady služby rané péče APLA-JM o.s.

ˇ         K rodině a dítěti přistupujeme vždy s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti.

ˇ         Službu přizpůsobujeme aktuálním potřebám rodiny.

ˇ         Respektujeme rozhodnutí rodiny pro přijetí či nepřijetí nabízené činnosti. Poradci služby rané péče APLA-JM, o. s. a rodiny dětí s PAS jsou při poskytování služby rovnocennými partnery.

ˇ         Uživatele sami nevyhledáváme, vyčkáme na první krok rodiny, která nás telefonicky nebo e-mailem kontaktuje.

ˇ         Službu rané péče APLA-JM, o.s.  poskytujeme zdarma, v případě zájmu si rodina může za příplatek vybrat z nabídky fakultativních služeb.

 

Jednání se zájemcem o službu rané péče APLA-JM, o.s. sestává z několika kroků:

ˇ         První kontakt – probíhá zpravidla telefonicky či e-mailem (ze strany rodičů či zákonných zástupců dítěte), kontakt je zaznamenán v Evidenci zájemců o službu a společně je domluven termín úvodní konzultace (první schůzky).

ˇ         Úvodní konzultace – osobní setkání se zájemcem o službu zajišťuje koordinátor služby rané péče v sídle organizace. Koordinátor společně se zájemcem projdou potřeby a přání rodiny a její očekávání. Koordinátor seznámí rodinu s podmínkami poskytování rané péče a jejími vnitřními pravidly. Poskytne rodině sociální poradenství a informuje ji o dalších službách a podpoře nabízené organizací APLA-JM o.s.

ˇ         Přidělení poradce služby rané péče.

ˇ         Smlouva o poskytnutí služby rané péče: bývá zpravidla uzavřena na druhé až třetí konzultaci v rodině. Součástí smlouvy je Individuální plán, který zaznamenává kroky a metody k dosažení osobních cílů klienta, na jejichž formulování a posléze naplňování se spolupodílí pečující osoba s poradcem rané péče v rámci konzultací v místě poskytování služby. Podpisu smlouvy vždy předchází podrobné informování zájemce o službě a podmínkách jejího poskytování, i o pravidlech, kterými se poskytování řídí.

 

Průběh a náplň služby raná péče APLA-JM, o.s.:

ˇ         Služba rané péče je realizovaná především formou konzultací (osobních návštěv v místě bydliště rodiny), zpravidla jednou měsíčně.

ˇ         Její průběh se řídí aktuálními potřebami uživatele (rodiny, dítěte) zahrnutými v individuálním plánu.

ˇ         Cíle, které chce uživatel prostřednictvím služby dosáhnout, se mění v závislosti na vývoji situace v rodině a měnících se potřebách členů dané rodiny. Individuální plán je proto pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

ˇ         Každá rodina má svého poradce rané péče, se kterým se domlouvá na frekvenci a délce konzultací.

ˇ         Návštěva se uskutečňuje na žádost rodičů (zákonných zástupců).

ˇ         V případě, že rodina nekontaktuje ranou péči déle než 2 měsíce nebo nereaguje na kontakt ze strany poskytovatele po dobu delší než měsíc, má organizace právo ukončit poskytování služby. O této skutečnosti je rodina informována doporučeným dopisem. Lhůta pro vyjádření rodiny činí jeden měsíc od odeslání dopisu. 

 

Základní činnosti služby rané péče APLA-JM o.s.:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační:

ˇ         zhodnocení schopností a dovedností dítěte, zjišťování potřeb rodiny

ˇ         specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám

ˇ         podpora a posilování rodičovských kompetencí

ˇ         ukázky speciálních postupů a technik pro práci s dítětem a podpora rodičů i blízkých osob při osvojování těchto postupů

ˇ         vzdělávání rodičů a blízkých osob – poskytování informací, případně odkazů na dostupné zdroje, půjčování literatury, poskytování informací o vzdělávacích akcích

ˇ         nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte

ˇ         instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem komplexního rozvoje jeho osobnosti (důraz kladen na deficitní složky komunikace, sociální interakce a představivosti) a sociálního začlenění

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

ˇ         podpora při začleňování dítěte a rodiny do nejbližšího okolí a dalších běžných prostředí

ˇ         podpora při začleňování dítěte do předškolního zařízení

ˇ         podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

 

Sociálně terapeutické:

ˇ         psychosociální podpora pečujících osob a provázení složitou životní situací související se získáním diagnózy PAS u jejich dítěte

ˇ         zprostředkování kontaktů na další rodiny pečující o dítě s PAS

 

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů:

ˇ         pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se komunikace s institucemi v rámci státní sociální podpory, dávek sociální péče, příspěvku na péči a v záležitostech týkajících se vývoje dítěte

ˇ         sociálně-právní poradenství

Základní činnosti rané péče APLA-JM o.s. jsou poskytovány zdarma.

 

 

Fakultativní činnosti služby rané péče APLA-JM o.s. a jejich ceník:

ˇ         půjčovna odborné literatury                                       ZDARMA

ˇ         půjčovna odborných pomůcek                                  ZDARMA

(didaktické pomůcky, krabice, šanony...)

 

Provozní doba služby rané péče APLA-JM o.s.:

 Po - Pá 8.00 - 18.00

Vzhledem k tomu, že jsme terénní služba, ambulantní konzultace se konají na základě předem dohodnutých termínů.

 

Poradkyně rané péče:

Mgr. Klára Geislerová                     e-mail: geislerová@apla-jm.cz

Mgr. Lucie Hemalová                      e-mail: hemalova@apla-jm.cz

Mgr. Hana Hřebíčková                     e-mail: 

Mgr. Jana Kurfürstová                   e-mail: kurfurstova@apla-jm.cz

Bc. Tereza Slobodová                   e-mail: slobodova@apla-jm.cz

Mgr. Klára Večeřová                      e-mail: vecerova@apla-jm.cz

Mgr. Lucie Strapáčová                  e-mail:

Bc. Iva Šálovská, DiS.                   e-mail:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v Karlových varech zahajuje sérii kulatých stolů věnovaných sociální reformě. Během následujících týdnů se ve všech krajských městech uskuteční semináře, na nichž odborníci MPSV a Úřadu práce ČR účastníkům představí hlavní změny, jež začnou platit od ledna příštího roku. Zároveň resort spouští nový web nazvaný Sociální reforma - změny 2012, kde lze najít informace o všech důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti.
 
Tiskovou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k této akci najdete ke stažení ve formátu PDF v příloze tohoto článku.

Základní sociální poradenství pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra a zainteresovanou veřejnost. Bezplatná sociální služba.
 

OBLAST PORADENSTVÍ:
 

Systém sociálního zabezpečení- systém příspěvků a dávek státní sociální podpory, efektivní využívání příspěvků

 

Informace o jednotlivých příspěvcích a dávkách - jsou podrobné informace, týkající se jednotlivých typů příspěvků a dávek státní sociální podpory

 

Sociální služby - možnosti a výběr vhodné sociální služby dle individuálních potřeb, práva a povinnosti osob v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, info o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění  sociálního vyloučení a vytvoření závislosti na službě


Možnosti další podpory osob s PAS a jejich blízkých -


Oznamujeme, že k 1. 9. 2011 byla z ekonomických důvodů ukončena činnost služby odborné sociální poradenství APLA-JM o.s. V rámci základního sociálního poradenství bude Poradna fungovat i nadále.
 

Krátké ohlédnutí za uplynulými téměř 2 roky fungování Poradny najdete v dalším textu tohoto článku:

Následující ...
 
Poslední aktualizace 11.09.2017 13:05:08 stránky tvořeny pomocí systému WPublisher (C)1999-2017 Všechna práva vyhrazena.